Dijous, 9 De Abril De 2020
Carretera de Lleida, 21, Organyà - 25794
Telèfon: 973383007 Fax: 973383536

Retribucions Corporació

28/07/2015E D I C T E

 

1r.El Ple d'aquest ajuntament, en la sessió extraordinària núm. 8/2015, celebrada el dia 22 de juny de 2015, va acordar el règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació:

El regidor senyor Antoni Fiol Colomar, durant el període comprés entre els dies 13 al 30 de juny de 2015, amb un percentatge de dedicació exclusiva del 100%, amb una retribució bruta mensual de 1.458,81 euros

L'alcalde senyor Celestí Vilà Betriu, durant el període comprés entre els dies 1 de juliol al 31 de desembre de 2015, amb un percentatge de dedicació parcial del 75%, amb una retribució bruta mensual de 1.094,11 euros.

L'ajuntament d'Organyà assumeix el pagament de les quotes empresarials a la Seguretat Social.

2n.D'acord amb el que preveu l'apartat 26è. de les Bases d'execució del pressupost:

1. Els membres de la Corporació, seran indemnitzats pels viatges i trasllats que realitzin en l'exercici del seu càrrec  amb el seu propi vehicle, en la quantitat de 0,25 euros/km.

2. Per l'assistència dels regidors/a a les sessions del Ple, s'estableix una assignació de 30,00 euros bruts per sessió. No podran percebre aquesta assignació, aquells membres que percebin una retribució en concepte de dedicació exclusiva o parcial.

Tot el que es fa públic, en compliment del que determina l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Organyà, 23 de juliol de 2015

L'Alcalde, Celestí Vilà Betriu.

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web