Divendres, 22 De Juny De 2018
Carretera de Lleida, 21, Organyà - 25794
Telèfon: 973383007 Fax: 973383536

TOTES LES NOTICIES

16/05/2018

ANUNCI. PROCÉS SELECTIU PER A CONTRACTAR UN CUINER/A


Foto

Resultats finals

ANUNCI

PROCÉS SELECTIU PER A CONTRACTAR UN CUINER/A

PRIMER: Resultats obtinguts pels aspirants en el quart exercici: realització d'un cas pràctic:

Nº registre entrada

DNI (6 primers números)

Puntuació

90

338.933

6,24

103

466.113

6,00

107

467.122

6,28

109

531.802

8,18

 

SEGON:  Finalitzada la fase d'oposició, els aspirants que accedeixen a la fase de concurs són els següents, amb la puntuació obtinguda.

Nº registre entrada

DNI (sis primers números)

Puntuació

90

338.933

12,74

103

466.113

14,00

107

467.122

13,28

109

531.802

16,18

 

TERCER:Els resultats obtinguts, després que els aspirants s'hagin sotmès a una entrevista, centrada en els aspectes professionals i de formació que integren el currículum presentat, són els següents:

Nº registre entrada

DNI (sis primers números)

Puntuació

90

338.933

1,00

103

466.113

1,00

107

467.122

1,00

109

531.802

1,00

 

QUART:La valoració de l'experiència professional acreditada, és la següent:

Nº registre entrada

DNI (sis primers números)

Puntuació

90

338.933

0,00

103

466.113

1,75

107

467.122

0,00

109

531.802

4,00

 

CINQUÈ:  La valoració  de la formació acreditada, és la següent:

Nº registre entrada

DNI (sis primers números)

Puntuació

90

338.933

0,00

103

466.113

0,00

107

467.122

0,00

109

531.802

0,00

 

SISÈ:Un cop finalitzats tots els exercicis i valorats tots els mèrits acreditats, d'acord amb el que preveuen les bases, la puntuació final és la següent:

Nº registre entrada

DNI (sis primers números)

Puntuació

90

338.933

13,74

103

466.113

16,75

107

467.122

14,28

109

531.802

21,18

 

SETÈ:El Tribunal qualificador acorda d'efectuar la proposta de contractació, a favor de l'aspirant següent:   

Nº registre entrada

DNI (sis primers números)

Puntuació

109

531.802

21,18

 

VUITÈ:L'aspirant proposat ha de presentar a la secretaria de l'Ajuntament, en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de l'exposició de la llista definitiva aprovada, i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base quarta.

NOVÈ:La convocatòria, les bases i tots els actes administratius que se'n derivin poden ser impugnats pels interessats/ades, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de revisió que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació.

Els actes qualificats del tribunal de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs i proposta definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de la corporació en el termini d'un mes des que s'hagin publicat. 

Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.

Organyà, 16 de maig de 2018

El president del Tribunal.   Joan Guàrdia Casanova


Informació addicional


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web