Divendres, 22 De Juny De 2018
Carretera de Lleida, 21, Organyà - 25794
Telèfon: 973383007 Fax: 973383536

TOTES LES NOTICIES

04/05/2018

EDICTE


Foto

Modificació puntual núm. 5 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Organyà (C/ Nou, 29)

E D I C T E

 

El Ple de l'ajuntament d' Organyà en la sessió ordinària celebrada el dia 30 d'abril de 2018 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

PRIMER.Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 5 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Organyà (C/ Nou, 29)

SEGON.Sotmetre'l al tràmit informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al tauler electrònic (e-TAULER), a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal i a la pàgina web municipal: www.organya.cat

Durant   aquest  temps  l' expedient  romandrà  a  disposició   de qualsevol  persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte  que  es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.

També romandran a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-los, els plànols i el document de resum, preceptius d'acord amb els apartats primer i segon de la lletra a) de larticle 8.5 del DL 1/2010.

TERCER.

a)Suspendre per a l'immoble del C/ Nou, 29, la tramitació de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, de llicències d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

b)L'acord de suspensió es publicarà al BOP i tindrà una durada màxima de dos anys, a comptar d'aquella publicació oficial. Afecta a l'immoble del C/ Nou, 29, identificat gràficament en el plànol de delimitació, que romandrà a disposició del públic en les oficines d'aquest Ajuntament, al llarg de tot el termini de suspensió.

c)En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s'extingiran amb lentrada en vigor de la modificació puntual núm. 5 del POUM per raó de la publicació de la seva aprovació definitiva.

QUART.També simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals lhan d'emetre en el termini dun mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg

L'expedient es podrà consultar a la secretaria de l'ajuntament en dies laborables de dilluns a divendres de 8 a 14,30 hores.

Organyà, 3 de maig de 2018

L'alcalde.  Celestí Vilà BetriuCercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web